برچسب ها بایگانینیروگاه گازی

نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات در نیروگاه های گازی استان خراسان

با توجه به سابقه چند ساله تیم پارسه در استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در نیروگاه های کشور این بار نیروگاه های گازی استان خراسان زیر مجموعه توانیر نرم افزار پارسه را جهت نصب و راه اندازی در نیروگاه های قاین و شیروان انتخاب نمودند و در گام اول در نیروگاه قاین نصب می گردد و برنامه زمانبدی اجرای آن طی هفته اتی نهایی خواهد شد buy tamiflu.

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!