راهنمای کدینگ اقلام و قطعات با سیستم MESC برای صنایع نفت ، گاز . پتروشیمی