نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

در نرم افزار نگاه ویژه ای به نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده پرداخته شده است. درنگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده، می توانید انواع فعالیت های دوره ای تکرار پذیر مانند کارت فعالیت های دوره ای، فعالیت های بازرسی فنی، کالیبراسیون، روانکاری، پایش وضعیت و اورهال را برنامه ریزی و زمانبندی کنید. فعالیت های برنامه ای در نرم‌افزار بر 2 مبنای تقویمی و کارکردی برنامه ریزی و زمانبندی می شود. برنامه ریزی تقویمی بر اساس تاریخ های انجام کارکرد و برنامه ریزی کارکرد بر اساس کارکرد دستگاه در بازه زمانی برنامه ریزی می شود. در نهایت برنامه تعمیرات زمانبدی شده را می توان بر اساس گزارش های منابع موجود ...

ادامه مطلب

نت مبتنی بر وضعیت

گرایش به رویکرد های اخیر نت مانند RCM در کشور ما روز به روز در حال افزایش است.رویکرد های جدید نگاه سنتی به انجام فعالیت های تعمیراتی در غالب فعالیت های PM و دوره ای را به سمت نت مبتنی بر وضعیت سوق داده و پیشنهاد می کند شما فعالیت های تعمیراتی را پس از بررسی تبدیل به پایش وضعیت کنید.  در این نوع از فعالیت های تعمیراتی انجام فعالیت های تعمیراتی خاص طبق چک لیست های تعمیراتی به نتایج حاصل از پایش وضعیت مواضع خاص دستگاه موکول می شود.  بررسی نتایج و تصمیم گیری در مورد وضعیت دستگاه نیازمند داشتن پارامتر پایش ، نتایج پایش و مقایسه نتایج با ...

ادامه مطلب

کالیبراسیون

مديريت کالیبراسیون عبارتست از: مقايسه يك دستگاه اندازه­ گيري با يك استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه. کالیبراسیون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه هاي آزمون و وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تاثير گذار مي باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني  مورد استفاده قرار ميگيرد. استراتژی سيستم مديريت کالیبراسیون متاثر از هدفهاي استراتژيک نگهداری و تعمیرات در سازمان می باشد. با استفاده از این ماژول می توان از کالیبره بودن کلیه ...

ادامه مطلب

مدیریت پروژه های نت (Project Management)

مدیریت پروژه های نت (بهسازی، نوسازی، مهندسی و تعمیرات اساسی) (Project Management)    پروژه های نت بخشی عمده ای از کارهای دپارتمان های نت هر سازمان را تشکیل می دهند. نظر به وسعت و حجم زیاد این قیبل کارها، در نرم افزار پارسه بخشی به عنوان مدیریت پروژه های نت در نظر گرفته شده است. طی این ماژول شما می توانید این قبیل کارها را در غالب یک یا چند پروژه را تعریف کرده و از قبل برنامه ریزی و زمان بندی کنید، برنامه ها را بسازید، نفرات، فعالیت ها، ابزارآلات و ماشین آلات، نقشه ها و اسناد و دستورالعمل ها را به کارها اختصاص دهید و در موعد مقرر ...

ادامه مطلب

هزینه های نگهداری و تعمیرات

از جمله دغدغه های همیشگی مدیران نگهداری و تعمیرات ، کنترل و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات می باشد. انواع هزینه های نگهداری و تعمیرات شامل هزینه های نیروی انسانی ، مواد و قطعات مصرفی ، انبارداری، هزینه ناشی از توقفات (هزینه سربار) ، هزینه اجاره تجهیزات ، هزینه خدمات پیمانکاری  و دیگر هزینه های متفرقه نت ، در نرم افزار نت پارسه پیش بینی شده و در قالب جداول و نمودارهای کنترل هزینه ، مقادیر هزینه از یک سو و تغییرات هزینه دربازه زمانی خاص برای یک تجهیز، یک واحد سازمانی ، یک موقعیت خاص ، گروه خاصی از تجهیزات ، فعالیت های برنامه ای و یا ...

ادامه مطلب

دستورکارهای تعمیراتی

کلیه فعالیت های غیر دوره ای اعم از اصلاحی ، اضطراری ، توقف و خرابی در این ماژول مدیریت می شوند. در این بخش امکان صدور دستور کار های تعمیراتی به صورت اضطراری وجود داشته و می توانید از کارت فعالیت های تعمیراتی از پیش تعریف شده برای خرابی مورد  نظر استفاده کرده و یا از چک لیست های تعریف شده و یا دستور کارهایی که به صورت استاندارد برای انجام فعالیت های تعمیراتی خاص ، استفاده کرده و مدیریت موثری بر روی خرابی ها و فعالیت های غیر برنامه ای داشته باشید. همچنین می توانید فعالیت های تعمیراتی اصلاحی و یا خرابی را برنامه ریزی و زمانبدی کرده و ...

ادامه مطلب

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!