دستورکارهای تعمیراتی

کلیه فعالیت های غیر دوره ای اعم از اصلاحی ، اضطراری ، توقف و خرابی در این ماژول مدیریت می شوند. در این بخش امکان صدور دستور کار های تعمیراتی به صورت اضطراری وجود داشته و می توانید از کارت فعالیت های تعمیراتی از پیش تعریف شده برای خرابی مورد  نظر استفاده کرده و یا از چک لیست های تعریف شده و یا دستور کارهایی که به صورت استاندارد برای انجام فعالیت های تعمیراتی خاص ، استفاده کرده و مدیریت موثری بر روی خرابی ها و فعالیت های غیر برنامه ای داشته باشید.

همچنین می توانید فعالیت های تعمیراتی اصلاحی و یا خرابی را برنامه ریزی و زمانبدی کرده و در لیست انتظار انجام قرار  داده و برنامه تعمیراتی مربوطه را تنظیم کنید.

گرایش به رویکرد های اخیر نت مانند RCM در کشور ما روز به روز در حال افزایش است.رویکرد های جدید نگاه سنتی به انجام فعالیت های تعمیراتی در قالب فعالیت های PM و دوره ای را به سمت مبتنی بر وضعیت سوق داده و پیشنهاد می کند شما فعالیت های تعمیراتی را پس از بررسی تبدیل به پایش وضعیت کنید. در این نوع از فعالیت های تعمیراتی انجام فعالیت های تعمیراتی خاص طبق چک لیست های تعمیراتی به نتایج حاصل از پایش وضعیت مواضع خاص دستگاه موکول می شود. بررسی نتایج و تصمیم گیری در مورد وضعیت دستگاه نیازمند داشتن پارامتر پایش ، نتایج پایش و مقایسه نتایج با استانداردها و در حالت پیشرفته تر مانیتورینگ وضعیت دستگاه در قالب نمودارهای گرافیکی است که روند تغییر پارامتر های پایش وضعیت را نشان می دهد.

در زیر مشخصات ماژول مدیریت کارهای تعمیراتی به صورت خلاصه آمده است.

 

 •  چک لیست های استاندارد

   چک لیست های استاندارد به شما کمک می کند تا هنگام بروز خرابی های شناخته شده ، در کمترین زمان بر اساس این چک لیست ها صادر شده و اشتباهات تکنسین های فنی در رویه انجام کار و رفع خرابی به حداقل برساند

  دستور کارهای استاندارد

   عملمرد دستور کار های تعمیراتی همانند چک لیست های تعمیراتی بوده با این تفاوت که می توانید با مشخص کردن نیازمندی های تعمیراتی ، نفرات مورد نظر برای انجام کار را مشخص کرده و یا به صورت پیش فرض دستور کار استاندارد را بر اساس دستگاه خاص تنظیم کرده و دیگر اطلاعات مورد نیاز دستور کار های تعمیراتی مانند کد های خرابی را به صورت پیش فرض ثبت کرده و در مواقغ اضطراری از آن استفاده کرده و خرابی اتفاق افتاده را مدیریت کنید.

  کارت فعالیت های غیربرنامه ای

   کارت فعالیت های نت غیر برنامه ای با مشخص کردن رویه کار و نیازمندی های تعمیراتی به شما در هنگام بروز خرابی کمک کرده و دستور کار های تعمیراتی را می توانید بر اساس آنها تعریف کنید. کارت فعالیت های تعمیراتی را می توانید برای خرابی خاص در کلاس و گروه دستگاه خاص تعریف کنید.

   برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های غیربرنامه ای

   مانند فعالیت های تعمیراتی برنامه ای PM می توانید قبل از صدور دستور کار های تعمیراتی ، فعالیت های تعمیراتی ناشی از خرابی و یا اصلاحی را زمانبندی کرده و در میان برنامه تعمیرات یک دپارتمان تعمیراتی قرار دهید.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!