گردش کار

در هر سازمان انجام امور تعمیرات بر اساس یک فرایند مشخص با شروع و پایان صورت می گیرد. در سیستم نگهداری و تعمیرات این جریان را Work Flow یا گردش کار می نامند. این ماژول بروکراسی های اداری حذف می نماید. در اکثر سازمان ها این بروکراسی ها، باعث به تاخیر افتادن امور تعمیراتی می گردد. با اجرای این ماژول هر کاربر که در سیستم نگهداری و تعمیرات نقش اساسی و مهمی داشته باشد می تواند کارهای مربوط به خود را در کارتابل خود مشاهده نماید.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!