مدیریت سرویس های فنی (TSR Management)

مدیریت سرویس های فنی (TSR Management)

 ماژول مدیریت درخواست های فنی (TSR Management) ماژول جدید نرم افزار پارسه به منظور مدیریت موثر درخواست های فنی شامل طرح های بهبود طراحی تجهیزات، سیستم ها و فرایندها و طرح های سرمایه گذاری جدید در نرم افزار تعبیه گردیده است. در طراحی این ماژول گام های مدل DMAIC بکار گرفته شده است بطوری که جهت تعریف یک بهبود یا کار جدید شما می توانید:

 

* ایده ها، نظرات و درخواست های فنی افراد را بصورت سامان مند جمع آوری کنید.

* ایده ها، نظرات و درخواست ها فنی را از منظرهای مختلفی چون مالی، فنی، منابع و ایمنی با استفاده از ابزارهای تعبیه شده و گردش کار گرافیکی بررسی و توجیه نمایید.

* احتمال موفقیت و اولویت انجام هر کار را بسنجید.

* کارها را در قالب پروژه های TSR (با امکانات ویژه ی مدیریت پروژه و ارتباط با MSP) اجرا و کنترل کنید.

* و در نهایت اثربخشی و تداوم اثربخشی کار انجام شده را کنترل نمایید.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!