نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

در نرم افزار نگاه ویژه ای به نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده پرداخته شده است. درنگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده، می توانید انواع فعالیت های دوره ای تکرار پذیر مانند کارت فعالیت های دوره ای، فعالیت های بازرسی فنی، کالیبراسیون، روانکاری، پایش وضعیت و اورهال را برنامه ریزی و زمانبندی کنید. فعالیت های برنامه ای در نرم‌افزار بر 2 مبنای تقویمی و کارکردی برنامه ریزی و زمانبندی می شود. برنامه ریزی تقویمی بر اساس تاریخ های انجام کارکرد و برنامه ریزی کارکرد بر اساس کارکرد دستگاه در بازه زمانی برنامه ریزی می شود. در نهایت برنامه تعمیرات زمانبدی شده را می توان بر اساس گزارش های منابع موجود بالانس کرد و بر اساس تاریخ های برنامه ریزی شده دستور کار مربوطه را صادر نمود.

در این بخش به دلیل اینکه فعالیت های تعمیراتی بر اساس کارت فعالیت های تعمیراتی صادر می شود می توان نیازمندی های انجام فعالیت ها را مشخص نموده و برای تامین آنها برنامه ریزی نمود. از سوی دیگر ، فعالیت های تعمیراتی در قالب چک لیست های مدون تعمیراتی به دست متخصصین فنی خواهد رسید.

در زیر مشخصات ماژول نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده به صورت خلاصه آمده است.

 

چک لیست های تعمیراتی و کارت فعالیت

 مبنای انجام فعالیت های تعمیراتی در نرم افزار نت پارسه چک لیست های مدن تعمیراتی است که به تفصیل و تشریح فعالیت های تعمیراتی ای که در غالب یک دستور کار تعمیراتی می بایست انجام پذیرد ، را مشخص نموده و در اختیار تکنسین های فنی قرار می دهد.

برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت ها

 برنامه تعمیرات بر اساس دوره های زمانی انجام فعالیت و کارکرد های دستگاه تولید شده و در اختیار برنامه ریز تعمیرات جهت صدور به موقع دستور کار های تعمیراتی قرار می گیرد.

  کنترل و آلارم سررسید ها

 بر اساس برنامه ریزی تعمیرات تولید شده که ممکن است بر اساس کارکرد دستگاه و یا تاریخ مشخص باشد ، برنامه تعمیراتی تولید می شود که به صورت کاملا هوشمند توسط نرم افزار کنترل مداون و مانیتورینگ شده و در سررسید مقرر آلارم مربوطه را به کاربر برنامه ریز تعمیرات خواهد داد.

برآورد و پیش بینی نیازمندی های تعمیراتی

 بر اساس برنامه تعمیراتی تولید شده و سررسید های تعمیراتی می تواند برآورد ها و پیش بینی نیازمندی های تعمیراتی را بر اساس مواد و قطعات مورد نیاز ، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و متخصصین مورد نیاز پیش بینی کرد و قبل از سررسید جهت تامین نیازمندی ها برنامه ریزی انجام داد.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!