مدیریت اجازه کار (Permit & Isolation Management)

بخش ایمنی و HSE ، بخش لاینفک در سیستم های نگهداری و تعمیرات است. به دلیل وجود خطرات احتمالی که نیروی های انسانی نت را در حین بروز خرابی ها و توقفات تهدید می کند ، در نرم افزار سعی شده است در سه بخش توصیه های ایمنی خاص دستگاه، مشخص نمودن موقعیت های فیزیکی پرخطر و ناامن ، توصیه های ایمنی کلی فعالیت های تعمیراتی و توصیه های ایمنی هر آیتم از چک لیست های تعمیراتی ، ایمنی مد نظر قرار گیرد تا حداکثر ایمنی نیروی انسانی حین انجام فعالیت های تعمیراتی برآورده شده و به نوعی روند ایمنی نیروی انسانی مکانیزه شود.

یکی از راه های اساسی پیشگیری از بروز حوادث در محل کار، سیستم مدیریت پروانه ی کار است که می توان از آن به عنوان هسته مرکزی و اصلی ترین روش کاهش حوادث صنعتی یاد کرد.

   در نرم افزار پارسه فرم هایی بدین منظور و در ارتباط نزدیک با دستورکارهای تعمیراتی تعبیه شده تا ارتباط این مهم با مباحث نگهداری و تعمیرات حفظ شود. همچنین نظر به اهمین مبحث ایزولاسیون در صنایع با ریسک بالا نظیر نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، فرم ایزولاسیون بصورت اختصاصی و در ارتباط با دستورکارها، فراهم آمده است.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!