قابلیت همپوشانی برنامه‎ های پیشگیرانه باهم و با فعالیت‎های اصلاحی جهت جلوگیری از انجام فعالیت‎های تکراری و هدر رفت زمان و منابع، قابلیت هم‌زمانی برنامه‎ های پیشگیرانه جهت کاهش توقفات برنامه‌ریزی‌شده. امکان تعویق دستور کارها به زمان شات‎داون (Shutdown) و تعمیرات اساسی (Overhaul) و فراخوانی هم‌زمان برنامه‌های تعویق ‎شده در زمان شات‎داون و تعمیرات اساسی.