مدیریت اطلاعات کارکنان نت (HRIM)

مدیریت اطلاعات کارکنان نت (Human Resource Information Management)


منابع انسانی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده ی هر سازمانی است. بنابراین حفظ و مدیریت اطلاعات کارکنان نت، یک بخش اصلی در هر نرم افزار CMMS است. امکانات نرم افزار پارسه در این بخش شامل موارد زیر است:

   تعریف شناسنامه ی کارکنان نت شامل سوابق کارکرد شخص ، سوابق آموزش ها ، اطلاعات تخصص ها ، اطلاعات گواهینامه و دیگر سوابق، تعریف سلسلسه مراتب سازمانی (دپارتمان ها و سمت ها)، تعریف و اختصاص تخصص ها به کارکنان، تخصیص و مدیریت گواهینامه های کارکنان، تعریف دپارتمان ها و سطوح وظیفه ای سازمانی بصورت نامحدود، قابلیت تعریف بنگاه و واحدهای کسب وکار  برای سازمان هایی که در سطح وسیعی فعالیت می کنند و کسب و کارشان به یک سازمان و یک محدوده ی جغرافیایی محدود نمی شود.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!