مدیریت خرابی

از جمله بخشهای نرم افزار که با رویکرد RCM به تحلیل توقفات اتفاق افتاده در دستگاه و تجهیزات می پردازد ماژول مدیریت خرابی می باشد.

در این ماژول خرابی های بالقوه دستگاه ها با رویکرد های متفاوت مانند خرابی های بالقوه یک دستگاه ، نرخ خرابی دستگاه ، خرابی و نرخ خرابی در یک مدل دستگاه ، خرابی دستگاه و نرخ خرابی در دستگاه های یک سیستم یا محل استقرار و یا واحد خاص، میانگین زمان بین خرابی ها بر اساس ساعت و کارکرد دستگاه و دیگر تحلیل های آماری ، روندی و تحلیلی در مورد خرابی ها بر اساس شاخص های استاندارد نت (KPI) ، آنها را از زوایای مختلف تحلیل کرده و تحلیل ها با به مدیریت نت ارائه می دهد.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!