ماژول کنترل خرابی‌های تکراری

شناسایی الگوهای پرتکرار مدهای خرابی، مکانیزم های خرابی و علت‎های خرابی میان دارایی های مشابه، واحدهای بهره‌برداری و سیستم‌ها، نمایش هشدار در مورد خرابی ‎های پرتکرار (مزمن) و صدور خودکار درخواست تحلیل ریشه‎ای خرابی ‎ها