هزینه های نگهداری و تعمیرات

از جمله دغدغه های همیشگی مدیران نگهداری و تعمیرات ، کنترل و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات می باشد.

انواع هزینه های نگهداری و تعمیرات شامل هزینه های نیروی انسانی ، مواد و قطعات مصرفی ، انبارداری، هزینه ناشی از توقفات (هزینه سربار) ، هزینه اجاره تجهیزات ، هزینه خدمات پیمانکاری  و دیگر هزینه های متفرقه نت ، در نرم افزار نت پارسه پیش بینی شده و در قالب جداول و نمودارهای کنترل هزینه ، مقادیر هزینه از یک سو و تغییرات هزینه دربازه زمانی خاص برای یک تجهیز، یک واحد سازمانی ، یک موقعیت خاص ، گروه خاصی از تجهیزات ، فعالیت های برنامه ای و یا غیر برنامه ای ، به تفکیک قابل دستیابی است.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!