کالیبراسیون

مديريت کالیبراسیون عبارتست از: مقايسه يك دستگاه اندازه­ گيري با يك استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه.

کالیبراسیون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه هاي آزمون و وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تاثير گذار مي باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني  مورد استفاده قرار ميگيرد. استراتژی سيستم مديريت کالیبراسیون متاثر از هدفهاي استراتژيک نگهداری و تعمیرات در سازمان می باشد. با استفاده از این ماژول می توان از کالیبره بودن کلیه ماشین آلات و تجهیزات سیستم اطمینان حاصل نمود و  با انجام یه برنامه دوره ای منظم تحت عنوان کالیبراسیون صورت می پذیرد.

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!