1) گروه گزارشات دستگاه

برنامه تعميرات دستگاه به همراه آلارم هاي سررسيد
گزارش انحراف از برنامه تعميرات در بازه زماني مشخص
گزارش جامع ليست دستگاه ها
گزارش وضعيت دستگاه در بازه زماني
گزارش هزينه هاي دستگاه در بازه زماني
گزارش آمار دستگاه ها به تفکيک پراکندگي در کلاس، گروه و محل هاي استقرار
گزارش گارانتي دستگاه
گزارش آمار دستگاه ها به تفکيک وضعيت کنوني
گزارش نمودار درصد آمادگي تجهيزات به تفکيک هر وضعيت
گزارش کارکرد دستگاه در بازه زماني
گزارش سوابق هزينه و دستور کارهاي تعميراتي به تفکيک نوع دستور کار، براي يک دستگاه، يک کلاس دستگاه، يک گروه دستگاه و محل استقرار خاص در بازه زماني مشخص
گزارش سوابق اجزای درخت دستگاه
گزارش تعمیرات اجزای درخت دستگاه

2) نيروي انساني

گزارش آمار و پراکندگي نيروي انساني در واحد هاي مختلف
سوابق کارکرد هر شخص در تخصص ها و دستورکار هاي مختلف در بازه زماني
گزارش  کنترل سررسيد گواهينامه هاي فني اشخاص

3) انبار و موجودي

گزاش ليست قطعات به همراه موجودي
گزارش کنترل سطح موجودي انبار بر اساس نقطه سفارش
گزارش کنترل عمر انبارداري قطعات
گزارش موجودي قطعات
گزارش قطعات پر مصرف بر اساس اصل پارتو (۸۰ – ۲۰)
گزارش هزينه و مصرف قطعات مختلف در بازه زماني مشخص

4)تحلیل خرابی و KPI

گزارش , MTTR , MTTF MTBF به تفکيک هر دستگاه در بازه زماني مشخص
گزارش MTBF , MTTR , MTTF به تفکيک هر کلاس دستگاه در بازه زماني مشخص
گزارش MTBF , MTTR , MTTF به تفکيک هر مدل دستگاه در بازه زماني مشخص
گزارش MTBF , MTTR , MTTF به تفکيک هر محل استقرار در بازه زماني مشخص
گزارش MTBF , MTTR , MTTF به تفکيک هر کد خرابي در بازه زماني مشخص
گزارش Availability و Reliability تجهیزات
گزارش تعداد و درصد تکرار خرابي هر دستگاه در بازه زماني
گزارش تعداد و درصد تکرار به تفکيک هر کد خرابي در هر دستگاه
گزارش تعداد و درصد تکرار خرابي هر کلاس دستگاه در بازه زماني
گزارش تعداد و درصد تکرار به تفکيک هر کد خرابي در کلاس هاي مختلف
گزارش تعداد و درصد تکرار خرابي هر گروه (مدل) دستگاه در بازه زماني
گزارش تعداد و درصد تکرار به تفکيک هر کد خرابي در مدل هاي مختلف
گزارش تعداد و درصد تکرار خرابي هر محل استقرار در بازه زماني
گزارش تعداد و درصد تکرار به تفکيک هر کد خرابي در محل هاي استقرار مختلف
گزارش تعداد و درصد تکرار خرابي هر سيستم در بازه زماني
گزارش تعداد و درصد تکرار به تفکيک هر کد خرابي در سيستم هاي مختلف

 Key Performance Indicator(KPI

میزان توقف و دفعات توقف به دلیل عوامل غیر مرتبط با تجهیز ( همچون زمانبندی تولید ، انتظار نتیجه کنترل کیفیت ، تاخیر در تامین اقلام نت و …)
MTBF , MTTF , MTTR , MTBR, T.T.T
درصد توقفات اضطراری
دفعات توقف اضطراری
درصد کل توقف برنامه ریزی شده نسبت به مجموع توقفات
درصد توقف برنامه ریزی شده بابت اجرای نت پیشگیرانه
درصد توقف برنامه ریزی شده بابت اجرای نت پیشگویانه ( نت برپایه وضعیت)
دفعات توقف برنامه ریزی شده
ده تجهیز با بیشترین آمار خرابی و توقف
تعداد دستورکارهای ایجاد شده از فرایند آنالیز سوابق ( آنالیز ریسک و قابلیت اطمینان بویژه برای تجهیزات بحرانی )
PM
CM
PM Overdue
PdM Overdue
Repair rework
مجموعه هزینه نت Total Maintenance cost
هزینه تعمیر در هر دستورکار Cost of repairs per work order
هزینه نت در هر واحد محصول
هزینه کلی نت در هر واحد محصول
درصد توقف بابت PM
درصد توقف نت برنامه ریزی شده
درصد توقف بابت CBM
درصد نفرساعت برنامه ریزی شده
درصد اضافه کاری پرسنل نت
OEE (بر اساس سازمان کاربر بومی خواهد شد.)

Mean Time Between Failure
Mean Time To Failure
Mean Time To Repair
Mean Time Between Repair
TOP TEN TROUBLE
Preventive Maintenance
Predictive Maintenance  , Condition Based Maintenance
Preventive Maintenance
Corrective Maintenance
Predictive Maintenance

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!