پس از گذشت چند سال از پیاده سازی نرم افزار بهبود سیستم در صنایع زیر مجموعه ساصد وزارت دفاع بدلیل کسب عدم رضایت و بدست نیاوردن خروجی مورد نیاز در یک رویکردی جدید تمامی زیر مجموعه های ساصد در صدد تعویض نرم افزار خود می باشند در این میان کارگروه ساصد در بررسی نرم افزارهای متعدد در بازار نرم افزار نت پارسه را با توجه مشاهده پیاده سازی آن در سازمان های متعدد انتخاب نمودند و در فاز اول طی ماه گذشته در مهمات سازی اصفهان نصب گردید و در حال پیاده سازی و آموزش کاربران می باشد. همچنین پس از ان قرارداد های متعددی با سایر زیرمجموعه های ساصد در حال عقد می باشد که برگ موفقی از موفقت های روز افزون گروه نت پارسه در ایران می باشد.