پس از ارزیابی شرکت های مختلف نرم افزاری توسط تیم شرکت آب نیرو، نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه با کسب بیشترین امتیاز توانست نیازهای متعدد آن سازمان را جهت پیاده سازی سیستم مکانیزه نت فراهم کند همچنین طی ماه جاری مراحل نصب و پیاده سازی نرم افزار نت پارسه آغاز می گردد.