با گذشت یکسال از بررسی تیم انتخاب نرم افزار نت جهت پشتیبانی امور نگهداری و تعمیرات نرم افزار نت پارسه انتخاب گردید و قرارداد آن منعقد گردید.