با توجه به سابقه چند ساله تیم پارسه در استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در نیروگاه های کشور این بار نیروگاه های گازی استان خراسان زیر مجموعه توانیر نرم افزار پارسه را جهت نصب و راه اندازی در نیروگاه های قاین و شیروان انتخاب نمودند و در گام اول در نیروگاه قاین نصب می گردد و برنامه زمانبدی اجرای آن طی هفته اتی نهایی خواهد شد buy tamiflu.