با توجه به تجربه موفق چند ساله گروه نت پارسه در پیاده سازی نرم افزار CMMS در انواع نیروگاه های کشور از جمله گازی، سیکل ترکیبی و برق آبی این بار در شرکت های بزرگی همچون شرکت فرآب از این نرم افزار استقبال نموده و در اولین پروژه خود این نرم افزار را در نیروگاه شیرکوه یزد نصب نمود و طی هفته جاری مراحل نصب و پیاده سازی آن آغاز گردید.