با توجه به سابقه تیم پارسه طی چندین سال گذشته در زمینه مشاوره و استقرار سیستم های مکانیزه در صنایع مختلف کشور از جمله صنایع خودرو سازی، پس از انجام ممیزی و بررسی زیر ساخت موجود جهت استقرار سیستم مکانیزه نت پارسه در شرکت کرمان موتور قرارداد مشاوره و استقرار سیستم مکانیزه نت پارسه با آن مجموعه منعقد گردید و طی هفته آینده دوره های اولیه آموزش و مشاوره آغاز می گردد.

 

41