ماژول سرویس‌های فنی

جمع‌آوری سامان‎ مند ایده‌ها، نظرات و درخواست‌های فنی (بهبود، بهینه‎سازی، رفع نقص و…)، توجیه آن‌ها از منظرهای مختلفی چون مالی، فنی، منابع و ایمنی با استفاده از ابزارهای تعبیه‌شده و گردش کار گرافیکی، ابزار سنجش احتمال موفقیت و اولویت انجام هر کار، اعمال مدیریت تغییرات (MOC) در پروژه‌های تغییر و بهبود، اجرا و کنترل در قالب دستور کارها و پروژه‌های TSR، سنجش اثربخشی و تداوم اثربخشی کار انجام‌شده. 

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه