بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، دکتر رحمانی، از غرفه گروه نت پارسه ، در تاریخ 22 خرداد 1398 و ارائه نرم افزار نت پارسه جهت پیاده سازی در صنایع کشور.