کتاب الکترونیکی استاندارد EN13306 ویرایش 2017 توسط گروه نت پارسه منتشر می شود. مترجم: سید حمید درخشان