با توجه به روند صعودی پیشرفت پارسه در سال جاری طی ماه گذشته قراردادهای متعددی با شرکت های زیر منعقد گردید:

– پایانه های مسافربری مشهد

– شرکت شیما پرتو

– شرکت داده سامانه فن آوا